Ki kaphat un. Ellátottak utazási utalványát 2023-ban?

Az „Ellátottak utazási utalványa" elnevezésű okiratra a 65. életévét be nem töltött személyek közül jogosult:

- az öregségi nyugdíjban, vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy (a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély; egyházi jogi személytől kapott nyugdíj vagy munkaképtelenségi járadék; EGT-állam jogszabályai vagy egyezmény alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj),

- özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesülő személy,

- az a rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 30%-os vagy kisebb mértékű,

- a rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülő személy,

- a külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

- a nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

- a gyám és a gyámolt személy, a gondnok és a gondnokolt személy,

- a gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.

A jogosító ellátás folyósításának jogszabályban meghatározott szüneteltetése esetén is jár az utazási utalvány.

Kik használhatják megosztva az utazási utalványt 2023-ban is?

- a gyám és gyámolt, illetve a gondnok és a gondnokolt,

- az utazási kedvezményre jogosult a házastársával, élettársával, feltéve, hogy a házastárs vagy az élettárs az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte (a házastárs, élettárs az igényjogosulttal együtt történő utazása, illetve önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt).

Az utazási utalvány érvényessége, adattartalma

Az Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az utazási utalványt tárgyév március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be.

Az utazási utalvány tartalmazza a folyósítási törzsszámot, a jogosult nevét és lakcímét. Amennyiben a jogosult gyámság vagy gondnokság alatt áll, vagy nevelőszülőnél került elhelyezésre, akkor az utazási utalvány a gyám, vagy gondnok, vagy nevelőszülő részére kerül kiküldésre. Az utalványon feltüntetésre kerül a gyám illetve gondnok vagy nevelőszülő neve, és e tisztségeknek megfelelően „GY”/„GO”/”NS” rövidítés.

Milyen utazásokhoz használható 2023-ban is az utazási utalvány által biztosított kedvezmény?

Az utazási kedvezmény hatálya Magyarország területén belföldi forgalomban, a helyi és helyközi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokra terjed ki.

Az utazási utalvány felhasználható vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven történő közlekedésre.

Az utazási utalvánnyal 2023-ban milyen kedvezmények vehetők igénybe?

A vasúti személyi szállításban az utazási kedvezmény a 2. kocsiosztályra érvényes. A kedvezmény helyjegyre és pótjegyre nem érvényesíthető.

Az utalvány:

- 16 alkalommal 50%-os mértékű kedvezmény igénybevételére,

- 2 alkalommal 90 %-os kedvezmény igénybevételére jogosít.

A jogosult választása szerint 2 db 50%-os mértékű kedvezmény egyidejű felhasználásával 1 db 90%-os kedvezmény érvényesíthető.

A kedvezmény egy utazáshoz csak egy jogcímen vehető igénybe.

Egy utazási alkalomnak számít a kiindulási és célállomás közötti egyirányú (közvetlen vagy átszállásos) utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. Ez esetben az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe a kedvezmény.

Van-e lehetőség az utazási utalvány pótlására, cseréjére 2023-ban?

Az utalvány pótlására, cseréjére abban az esetben van lehetőség, ha:

- a jogosult az utalvány eltulajdonításának tényét rendőrségi jegyzőkönyv, bejelentés vagy feljelentés útján igazolja, vagy

- az utalvány elháríthatatlan ok miatt megsemmisül: árvíz, földrengés, egyéb természeti katasztrófa.

Egyéb ok (pl.: névváltozás, lakcím változása, megrongálódás) miatt az utalvány cseréje a cserélni kívánt utalványnak a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz történő visszajuttatása esetén kérhető.

Ellopott utazási utalvány pótlása 2023-ban

Amennyiben az utazási utalványt eltulajdonították, úgy az eltulajdonítás tényéről a jogosultnak írásban kell nyilatkoznia, melyhez csatolnia kell a megtett feljelentésről kiállított igazolást, rendőrségi jegyzőkönyvet, vagy az eljárást megszüntető határozatot. Amennyiben a rendőrségi jegyzőkönyv az utazási utalvány eltulajdonítását nem tartalmazza, az igazolást ki kell egészíttetni.

Az utazási utalvány pótlása iránti kérelemben a jogosultnak nyilatkoztatni kell arról, hogy hány esetben vette igénybe az utazási kedvezményt.

Amennyiben egy éven belül többször is eltulajdonításra kerül az utazási utalvány, úgy az összes körülményt mérlegelve, az utalványt csak rendkívül indokolt esetben pótolhatja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Megsemmisült utazási utalvány pótlása 2023-ban

Ha az utazási utalvány elháríthatatlan külső ok vagy természeti csapás miatt (pl.: árvíz, lakástűz, földrengés) megsemmisült, kérelemre, illetve az utalvány megsemmisülésének igazolása alapján intézkedik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az utalvány pótlása iránt. A kérelemben a jogosultnak nyilatkoznia kell arról, hogy hány esetben vette igénybe az utazási kedvezményt.

Megrongálódott utazási utalvány pótlása 2023-ban

Megrongálódás esetén az utazási utalvány csak akkor pótolható, ha a megrongálódott utalványt is visszajuttatják a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. Amennyiben a megrongálódott utalványból a felhasznált kedvezmények száma nem állapítható meg, úgy erre vonatkozóan az utazási utalvány pótlása iránti kérelemben nyilatkozni kell.

Utazási utalvány pótlása név vagy lakcím illetve folyósítási törzsszám változása esetén

Amennyiben név- illetőleg lakcímváltozása, esetleg megváltozott folyósítási törzsszáma miatt az utazási utalvány cseréjét igényli, úgy a kérelméhez csatolnia kell a korábban kiállított érvényes utalványt. 

Nyugdíjas bérletigazolvány kiváltásához szükséges igazolás csatolása az utazási utalványra jogosultságról

Budapesten jelenleg a nyugdíjas kedvezményes bérletigazolvány kiváltását az utazási utalványra való jogosultsághoz köti a közlekedési társaság.

Amennyiben az ügyfélnek nincs a birtokában a részére kiküldött utazási utalvány (pl.: elvesztette), és annak pótlására sem jogosult, a kedvezményes nyugdíjas bérlet vásárlásához az utazási utalványra való jogosultságot kérelemre a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolja.

Bejelentési kötelezettség

A külföldről nyugellátásban részesülő, hazatelepült magyar állampolgár köteles a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére 15 napon belül bejelenteni, ha a külföldi nyugellátásra jogosultsága megszűnik, vagy ha a nyugellátása folyósítása szünetel, továbbá ha részére – magyarországi szolgálati idő alapján – egyezményes nyugellátást állapítanak meg, valamint azt a tényt is, ha a magyarországi tartózkodási helye megszűnik.

A gyám, gondnok, nevelőszülő köteles bejelenteni, ha ezen tisztsége megszűnik.

Ügyintézés

Postai ügyintézés:

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Budapest 1820

Személyes ügyintézés:

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálata

1139 Budapest, Váci út 73.

Jogszabályok:

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25) Korm. rendelet


Utazás