Anyakönyvezés szabályai Magyarországon 2023

A születést anyakönyvezés céljából az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek a születés anyakönyvezéséhez szükségesek.

A bejelentésről jegyzőkönyv készül.

Az anyakönyvvezető a születést a bejelentést követően - ha az anyakönyvezéshez szükséges adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott - haladéktalanul anyakönyvezi és kiállítja a születési anyakönyvi kivonatot.

Kik jogosultak az anyakönyvezési eljárásra 2023-ban?

Intézetben történt születés esetén az egészségügyi szolgáltató az illetékes anyakönyvvezető felé bejelenti a születést és továbbítja az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött - kivéve titkolt terhesség, a szülőnek a születést megelőzően, vagy azt követően az újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulása, valamint az újszülött egészségi állapotára tekintettel az anya hivatalbóli kiállítást megakadályozó nyilatkozata esetén - hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolványához szükséges adatokat, valamint továbbítja a másik szülő hozzájárulását a gyermek állandó személyazonosító igazolványának kiadásához.

Az intézeten kívüli születést a szülő, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy (orvos, szülésznő) jelenti be.

Mit kell tenni a gyermek anyakönyvezése érdekében 2023-ban? Hol kell intézkedni?

Az At. 61.§-a szerint a születést anyakönyvezés céljából - legkésőbb az azt követő első munkanapon - az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.

1. Az intézetben történt szülést az intézet vezetője jelenti be (a születés tekintetében a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményt kell intézetnek tekinteni).

2. A tervezett intézeten kívüli születést a szülésnél közreműködő felelős személy jelenti be.

3. A nem tervezett intézeten kívüli szülés esetén a születést a szülőknek kell bejelenteni, ha a szülésnél orvos nem működött közre.

Milyen határidőket kell betartani az anyakönyvi eljárás során 2023-ban?

Az anyakönyvvezető a születést - ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott - a bejelentést követően haladéktalanul anyakönyvezi.

Milyen dokumentumokra, iratokra van szükség az anyakönyvezés során?

Az eljárás során szükséges a személyazonosság igazolása. A személyazonosság igazolására alkalmas igazolványok: - személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél.

Fizetési kötelezettség nincs, az eljárás költségmentes. Eljáró szerv az Anyakönyvvezető.

Felettes szerv/jogorvoslati lehetőség

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek. Az ügyfél a döntéssel szemben közigazgatási pert kezdeményezhet.

A keresetlevelet a per tárgyát képező közigazgatási tevékenység megvalósulásának helye szerint illetékes Törvényszékhez címezve, az elsőfokú döntést hozó hatósághoz (anyakönyvvezető) kell benyújtani a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

Milyen fiú és lány nevek adhatók utónévként Magyarországon 2023-ban? Lány és fiú választható utónevek hivatalos listája A-Z 2023

Anyakönyvezni a szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Nyelvtudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: Kutatóközpont) által összeállított utónévjegyzékből.

Az utónévjegyzéket a Kutatóközpont a honlapján teszi közzé.

Ha a választott utónév nem szerepel az utónévjegyzékben, az érintett kérheti a Kutatóközpont nyilatkozatát a kért utónév anyakönyvezhetőségéről.

A Kutatóközpont az anyakönyvi szerv megkeresésére harminc napon belül nyilatkozik, és ha a Kutatóközpont nyilatkozata szerint az utónév anyakönyvezhető, azt az utónévjegyzékbe haladéktalanul felveszi.

Választható fiú / férfi keresztnevek 2023 listája ABC sorrendben

Anyakönyvezhető női utónevek 2023 listája ABC sorrendben

Olyan utónevet ada, a gyereknek, ami nincs a hivatalos listában? Mit kell tenni, hová kell fordulni?

Ha magyar állampolgár olyan utónevet (másként: keresztnevet) szeretne bejegyeztetni, amely nem található meg a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapján levő női és férfi utónevek listájában, akkor ezt a nevet hivatalos eljárásban a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságán (levélcímük: 1357 Budapest, Pf. 6.; telefon: 06-1-795-5000; e-mail: hatosagi@me.gov.hu) kell kérvényeznie a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapján elérhető formanyomtatványon. 

Külföldi állampolgár szülő esetén az anyakönyvezés 

Ha valamelyik szülő nem magyar állampolgár, vagy ha több állampolgársága van, és ezek közül az egyik állampolgársága magyar, az anyakönyvvezető a szülők kérelmére a gyermek családi nevét, illetve utónevét az anyakönyvbe az érintett külföldi jog szerint irányadó szabályok szerint is bejegyezheti.

A szülők igazolják azt a tényt, hogy az általuk megjelölt családi, illetve utónév e külföldi jognak megfelel.

Nem kell igazolni a kért utónév anyakönyvezhetőségét, ha az anyakönyvvezetőnek hivatalos tudomása van arról, hogy az adott külföldi országban bármilyen utónév anyakönyvezhető. Akinek több állampolgársága van, születési nevének viselésére bármelyik állampolgársága szerinti jogot választhatja.

Vonatkozó jogszabályok

- az anyakönyvi eljárásról.2010. évi I. törvény,az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól.

- 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet,a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról.

- 1992. évi LXVI. törvény,az illetékekről.

- 1990. évi XCIII. törvény,az általános közigazgatási rendtartásról.

- 2016. évi CL. törvény,a közigazgatási perrendtartásról.2017. évi I. törvény


Gyermek Jog