A jogosítvány meghosszabbításhoz és a jogosítvány megszerzéséhez 2024-ben is orvosi vizsgálat szükséges.

Mennyibe kerül az orvosi vizsgálat a jogosítványhoz 2024-ben?

A jogosítványhoz szükséges alkalmassági vizsgálatot  a háziorvosnál kell elvégeztetni. Ha nincs különösebb, komolyabb betegségünk akkor ez a rutinvizsgálat 3 alap vizsgálatból áll:

1. látásvizsgálat (számok leolvasása a falra függesztett tábláról),

2. a színtévesztés vizsgálata (számok kiolvasása a kis könyvből) és

3. a vérnyomásvizsgálat.

A jogosítványhoz szükséges orvosi vizsgálat díja 2024-ben:

- 50 éves korig: 7200 Ft

- 50 és 60 éves kor között: 4800 Ft

- 60 és 70 éves kor: 2500 Ft

- a 70. év betöltése után: 1700 Ft

Mi történik ha az orvosi vizsgálat alkalmatlannak minősít a jogosítvány megszerzésére?

Ha a háziorvos alkalmatlanságot állapít meg, akkor lehetőség van felülvizsgálat kérésére. Ezt írásban kell kérvényezni, a vélemény kézhezvételét követő 15 napon belül. A másodfokú vizsgálat díja:

- 50 éves korig 10800 Ft

- 50 és 60 éves kor között 7200 Ft

- 60 és 70 éves kor között 4800 Ft

- a 70. év betöltése után 3200 Ft

Ügyintézés helye: Kormányablak

Az alkalmassági vizsgálat után a hagyományos ügyintézés szerint a kormányablakot kell felkeresni és magunkkal vinni az alábbi dokumentumokat:

- személyi igazolvány, vagy útlevél

- lakcímkártya

- a háziorvostól kapott alkalmassági vélemény

- a jelenlegi jogosítvány

A jogosítvány ügyintézés díja 4000 Ft. A jogosítvány ügyintézés kedvezőbb, mindössze 1500 Ft abban az esetben, ha az igénylő az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy az orvosi alkalmassági véleménye egy évnél rövidebb ideig érvényes.

A pénzt postai csekken lehet befizetni (a Kormányablakban adják ki a csekket, amit postán be kell fizetni, majd visszavinni oda), vagy a Kormányablakban most már bankkártyával is kifizethetjük a jogosítvány költségét 2024-ben.

jogosítvány 2024 ára, megújítása, orvosi vizsgálat

Vezetői engedély kiállítása első alkalommal, vagy lejárt/lejáró érvényességi idejű vezetői engedély cseréje 2024

Vezetői engedélyt az kaphat, aki megfelel az egészségi, a pályaalkalmassági, a képzési és vizsgáztatási előírásoknak, a megszerzett vezetési jogosultsági kategória tekintetében az életkori és jártassági feltételeknek, a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, és közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül járművezetésre alkalmatlannak.

A vezetői engedély megszerzése és megújítása (első vezetői engedély kiállítása és érvényességi idő meghosszabbítása miatti cseréje) történhet hivatalbóli, automatikus okmánykiállítási eljárásban, ha a vezetői engedély kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható – tehát valamennyi előfeltételre vonatkozó adat elektronikusan megérkezett a nyilvántartásba, és kizáró ok (pl. vezetési jogosultság szünetelése) nem áll fenn –, valamint a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.

A hivatalbóli, automatikus okmánykiállításról bővebb információt az ezekhez az eljárásokhoz szükséges nyilatkozatokra vonatkozó ügyleírásokban olvashat.

Amennyiben a hivatalbóli, automatikus okmánykiállításra az Ön esetében valamely okból nincs lehetőség (pl.: nem rendelkezik magyar lakcímigazolvánnyal), vagy a hivatalbóli okmánykiállítást kizáró nyilatkozatot tett, úgy a vezetői engedély kiállítása vagy cseréje iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani a kormányablaknál.

A vezetői engedély meghatalmazott útján nem igényelhető.

Általános szabály, hogy vezetői engedélyt abban az országban lehet kiállítani, valamint lejárat esetén megújítani ahol a járművezető szokásos tartózkodási helye van.

A szokásos tartózkodási hely az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és/vagy foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt. Azon személyek esetében akiket a munkájuk és személyes kapcsolataik eltérő országokhoz köt és ezek miatt felváltva kettő vagy több EGT tagállamban él, a személyes kötődésű ország az elsődleges. Az egyetemi vagy az iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.

A szokásos tartózkodási hely meglétéről a vezetői engedély igénylésekor nyilatkozni kell, valamint emellett rendelkezni kell bejelentett érvényes magyarországi lakcímmel is. A hivatalbóli, automatikus okmánykiállítás igénybevétele esetén a nyilatkozatot elektronikus úton kell megtennie. Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén a nyilatkozat megtehető a járművezetői vizsgára történő jelentkezéskor is.

Vezetői engedély, új jogosítvány megszerzése első alkalommal 2024

Akinek még soha nem volt vezetői engedélye, annak először is jelentkeznie kell járművezetői tanfolyamra egy autósiskolánál, ahol elméleti és gyakorlati képzést és vizsgát kell teljesíteni.

Még az elméleti vizsga előtt szükséges részt venni egy előzetes járművezetői egészségi alkalmassági vizsgálaton a háziorvosnál, amelyről egészségi alkalmassági vélemény kerül kiállításra, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére.

Ezt az autósiskolában be kell mutatni, és ezt követően meg kell őrizni, mert később a vezetői engedély igénylésekor is szükség lehet rá.

Részt kell venni az elméleti képzésen, amelyet elméleti vizsga követ. A sikeres elméleti vizsgát követően gyakorlati vezetési tanfolyamon kell részt venni, amelyet gyakorlati járművezetői vizsga követ. A sikeres gyakorlati vizsgát követően elektronikus úton vizsgaigazolás kerül kiállításra és továbbításra a vezetői engedély nyilvántartás részére, hogy ott a vezetői engedély igénylésekor már rendelkezésre álljon.

A Magyar Vöröskeresztnél elsősegélynyújtási ismeretekből képzést és vizsgát kell teljesíteni. Ez akár a járművezetői képzés ideje alatt, azzal párhuzamosan is elvégezhető.

Az elsősegélynyújtási ismeretekből tett sikeres vizsga elvégzéséről igazolás kerül kiállításra, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére, azonban a papír alapú igazolást is meg kell őrizni, mert a vezetői engedély igénylésekor szükség lehet rá.

Amennyiben a vezetői engedély első alkalommal történő kiállítására a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítást kívánja igénybe venni, az eljárásról részletes információkat az ehhez az eljáráshoz szükséges nyilatkozatra vonatkozó ügyleírásban olvashat.

Vezetői engedély megújítása 2024 (lejárt/lejáró érvényességi idejű vezetői engedély cseréje)

A vezetői engedéllyel rendelkező személyeknek rendszeres időközönként egészségi alkalmassági vizsgálton kell részt venniük, ami egybeesik a vezetői engedély cseréjével.

A vezetői engedély lejárta esetén tehát először is fel kell keresni a háziorvost az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzése miatt. Az orvos a vizsgálat eredményéről egészségi alkalmassági véleményt állít ki, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére, azonban ha a vezetői engedély cseréjére személyes ügyintézés útján kerül sor, akkor a papír alapú igazolásra is szükség lehet – ebben az esetben azt a kérelem benyújtásakor át kell adni az ügyintézőnek.

Amennyiben a magyar vezetői engedélye cseréjére a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítást kívánja igénybe venni, az eljárásról részletes információkat az ehhez az eljáráshoz szükséges nyilatkozatra vonatkozó ügyleírásban olvashat.

Amennyiben valakinek nem magyar, hanem más EGT-államban (az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia) kiállított vezetői engedélye van, akkor is ugyanez a teendő: Magyarországon működő háziorvos által kiállított egészségi alkalmassági véleménnyel – a magyarországi szokásos tartózkodási hely megléte esetén – a más EGT-államban kiállított vezetői engedély magyar vezetői engedélyre cserélés útján, járművezetési vizsgakötelezettség nélkül megújítható.

Határidők a jogosítvány kiadásakor 2024

A sikeres járművezetői vizsgát követően az első vezetői engedély kiállítása iránti kérelem, valamint a vezetői engedély cseréje (megújítása) iránti kérelem benyújtására vonatkozóan jogszabály nem ír elő határidőt az ügyfél számára.

Ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra  a vezetői engedély 8 napon belül kiállításra kerül, egyéb esetben az eljárási határidő 25 nap. Ugyanez a határidő vonatkozik a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítási eljárásra is.

Benyújtandó dokumentumok

Vezetői engedély igénylésekor minden esetben be kell mutatni:

- személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt (személyi igazolvány, útlevél),

- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány ”lakcímkártya”), ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmányt (tartózkodási engedély).

Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén szükség lehet továbbá az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről a Magyar Vöröskereszt által kiállított papír alapú igazolás bemutatásra is, amennyiben az elektronikus úton valamely okból nem volt megküldhető az engedély-nyilvántartás számára.

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint lejárat miatti cseréje vagy honosítása (megújítása) iránti kérelem benyújtása esetén szükség lehet az egészségi alkalmassági vélemény kérelemhez történő csatolására (az ügyintézőnek történő leadására) is, amennyiben az elektronikus úton valamely okból nem volt megküldhető az engedély-nyilvántartás számára.

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint lejárat miatti cseréje vagy honosítása (megújítása) esetén, az új vezetői engedély kormányablakban történő személyes átvételével egyidejűleg, vagy postai kézbesítés esetén az okmány kézhezvételét követő 15 napon belül le kell adni a kormányablakban a vezetői engedély kiállításának alapjául szolgáló előző (magyar vagy külföldi) vezetői engedélyt.

Vezetői engedély cseréje vagy honosítása esetén csatolni kell továbbá az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

Amennyiben vezetői engedély első alkalommal történő kiállítására vagy a magyar vezetői engedélye cseréjére a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítást kívánja igénybe venni, az eljárásról részletes információkat az ezekhez az eljárásokhoz szükséges nyilatkozatra vonatkozó ügyleírásban olvashat.

Fizetési kötelezettség

A vezetői engedély kiállítása olyan személy részére, akinek még soha nem volt vezetői engedélye illetékmentes.

A magyar vagy más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjének illetéke alapesetben 4.000,- Ft. Ettől eltérően az illeték 1.500,- Ft a magyar jogszabály szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, vagy azon személy esetében, akinek az orvos az egészségi alkalmasságát 1 évet meg nem haladó határidőre állapította meg.

A harmadik országbeli vezetői engedély honosításáért a fentiektől eltérően nem illetéket, hanem 6.200,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A vezetői engedély hivatalbóli, automatikus eljárásban történő kiállítása vagy cseréje illetékmentes.