Mennyi idő alatt készül el az útlevél 2024-ben?

A magánútlevél és a második magánútlevél kiállításának ügyintézési határideje rendes eljárás esetén 20 nap. Ha a kérelem, mellékletek és rendelkezésre álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézési határidő 8 napra csökken. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Lehetőség van:

- soron kívüli (5 napon belüli),

- sürgősségi (3 napon belüli) és

- azonnali (24 órán belüli)

eljárás keretében kiállítani a magánútlevelet és a második magánútlevelet, ha az ügyfél az igazgatási szolgáltatási pótdíjat megfizeti a rendes eljárásban kiállított útleveléért és második útleveléért fizetendő illeték mellett.

Ki kaphat magyar útlevelet és ki az aki nem? Jogosultak köre 2024

Magánútlevélre csak magyar állampolgárok jogosultak.

Külföldre utazásra nem jogosultak:

- Akik letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, átadási letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban vagy ideiglenes végrehajtási letartóztatásban vannak, valamint akik előzetes kényszergyógykezelés, ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet vagy ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet alatt állnak.

- Azok, akik bűnügyi felügyelet alatt állnak, amely során a bíróság megtiltotta számukra, hogy engedély nélkül elhagyják meghatározott területet, lakást, helyiséget, intézményt vagy azok bekerített helyét.

- Azok, akiket végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, vagy akiknek felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztését később végrehajtásra ítélték a jogerőre emelkedéstől a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig vagy a büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig.

- Akiknek a bíróság kényszergyógykezelést rendelt el a jogerőre emelkedéstől a kényszergyógykezelés időtartama alatt.

- Akiknek a bíróság javítóintézeti nevelést rendelt el a jogerőre emelkedéstől a javítóintézeti nevelés időtartama alatt, valamint a javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás időtartama alatt.

- Akiknek megtiltották Magyarország területének elhagyását és úti okmányuk átadására kötelezték az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján.

Fenti esetekben az útlevél kiállítására irányuló kérelmet az útlevélhatóság elutasítja.

Hol intézhető az útlevél? Hová kell menni útlevelet csináltatni 2024-ben?

útlevél 2024 ára

A magánútlevél és a második magánútlevél kérelmét a következő helyeken lehet benyújtani rendes eljárásban (20 nap alatt, vagy ha a kérelem, mellékletek és a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, akkor 8 nap alatt):

- Bármelyik járási hivatal kormányablakában vagy okmányirodájában az ország területén,

- Az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,

- Külföldön a konzuli tisztviselőnél (erről cikkünk végén talál részletes információkat).

Soron kívül (5 nap alatt), sürgősségi (3 nap alatt) és azonnali (24 órán belül) eljárás keretében kiállított magánútlevél és második magánútlevél kérelmét személyesen lehet benyújtani:

- Bármelyik járási hivatal kormányablakában vagy okmányirodájában az ország területén,

- Az általános hatáskörű útlevélhatóságnál.

Ha a kérelmező személyes megjelenése egészségi állapota miatt nem lehetséges, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja, akkor meghatalmazott is intézheti az ügyet.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes képviselő jár el.

A kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmezőnek személyesen is meg kell jelennie a kérelem benyújtásakor, kivéve, ha:

- Még nem töltötte be a 12. életévét,

- Egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja.

Külföldről postai úton is benyújtható a kérelem a konzuli tisztviselőhöz, ha:

- A személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz.

Nem kell ujjlenyomatot adni az útlevélben az alábbi esetekben:

- A kérelmező még nem töltötte be a 12. életévét,

- A kérelmező fizikailag állandó vagy átmeneti képtelensége miatt nem adhat ujjlenyomatot,

- Egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja.

Ezekben az esetekben a kérelmező személyazonosságát és aláírását a külföldön elismert szerv vagy személy hitelesíti az érintett ország gyakorlata szerint. A hitelesítést a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látja el.

Hogyan vehetjük át az elkészült útlevelet?

útlevél igénylése és ára 2024

A rendes eljárásban (20 nap alatt, vagy ha a kérelem, mellékletek és a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, akkor 8 nap alatt) kiállított magánútlevél és második magánútlevél átvehető a kérelmező választása szerint:

Belföldön:

- Személyesen a járási hivatalban vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, vagy a törvényes képviselő útján,

- Postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítés szabályainak megfelelően.

Külföldön:

- Személyesen a konzuli tisztviselőnél vagy a kérelmező törvényes képviselő útján,

- Postai úton a konzuli tisztviselő által postára adott küldeményként, a könyvelt küldemények kézbesítésére vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Soron kívül (5 nap alatt) kiállított magánútlevél és második magánútlevél átvehető személyesen:

- Járási hivatalban vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, vagy a törvényes képviselő útján.

A sürgősségi (3 nap alatt) és az azonnali (24 órán belül) eljárás keretében kiállított magánútlevél és második magánútlevél átvehető:

- Belföldön személyesen a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján,

- Kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatal Központi Okmányirodai Főosztályánál (1133 Budapest, Visegrádi utca 110),

- Az általános hatáskörű útlevélhatóságnál.

Szükséges dokumentumok az útlevél készítésekor 2024

A nagykorú kérelmezőnek az alábbi dokumentumokat kell bemutatnia vagy csatolnia:

- Érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) vagy a magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt hatósági igazolvány, amely igazolja személyazonosságát.

- Lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, egyszerűbb nevén lakcímkártya 2024), ha rendelkezik ilyen okmánnyal.

- Születési anyakönyvi kivonat vagy házassági anyakönyvi kivonat, ha nincs érvényes személyazonosító okmánya, vagy ha a személyi adatok és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival.

- Igazolványkép, ha egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, és ezt az orvosa írásban igazolja.

- Magyar állampolgárságot igazoló törvényben meghatározott okmány, például érvényes magyar személyazonosító igazolvány, útlevél, állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat, amennyiben nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban.

- Orvosi igazolás, ha véglegesen képtelen ujjlenyomatot adni, kivéve, ha az igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.

- Előző érvényes útlevél, ha rendelkezik ilyennel. Ha az előző útlevél lejárt, de nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak fellelhetőségéről, eltulajdonításáról, elvesztéséről vagy megsemmisüléséről.

- Feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző érvényes útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették.

A kérelem benyújtásakor fotó, aláírás és ujjlenyomat is rögzítésre kerül.

Az írástudatlan vagy képtelen aláírással rendelkező kérelmezőnek nem vesznek fel aláírást.

Ujjlenyomatot nem vesznek, ha a kérelmező:

- Állandó fizikai képtelenség miatt nem képes ujjlenyomatot adni.

- Ideiglenes fizikai képtelenség miatt nem képes ujjlenyomatot adni.

- Egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, és ezt az orvosa írásban igazolja.

Kiskorú gyerek útlevele 2024

Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni:

- Érvényes vagy a magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt hatósági igazolvány (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) azonosítás céljából.

- Ha rendelkezik lakcímigazolvánnyal, akkor azt is be kell mutatnia (személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány formájában).

- Születési anyakönyvi kivonat vagy házassági anyakönyvi kivonat, ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes személyazonosító okmánnyal, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival.

- Igazolványkép, ha a kérelmező még nem töltötte be a 12. életévét és nem tud személyesen megjelenni, vagy egészségi állapota miatt nem képes megjelenni, amit a kezelőorvos írásban igazol.

- A szülők (törvényes képviselők) személyazonosító okmánya.

- Külön törvényben meghatározott magyar állampolgárságot igazoló okmány (pl. érvényes magyar személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, érvényességi idő lejártát követő egy évig érvénytelen magyar útlevél, kiállítástól számított 3 évig érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat), amennyiben a kérelmező nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban.

- A gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén.

- A szülők (törvényes képviselők) közös nyilatkozata az útlevél kiállításához történő hozzájárulásról, melyet közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője által tett nyilatkozat igazol, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat, melyet a szülő állított ki.

- Szülői felügyelet megszűnését vagy szünetelését igazoló okirat, ha valamely szülő szülői felügyeleti joga szünetel vagy azt a bíróság megszüntette.

- Ha rendelkezik előző, még érvényes útlevéllel, akkor azt is be kell mutatnia. Amennyiben az előző, le nem járt érvényességű úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak fellelhetőségéről, illetve eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről. Ebben az esetben felvételt készítenek erről a nyilatkozatról.

- Feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették.

Kiskorú esetén mindkét szülőnek meg kell jelennie a kérelem benyújtásakor.

Azonban elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) korábban közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője előtt tett vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában már megadta a hozzájárulását, amit okirat is igazol.

Ebben az esetben elegendő ennek az okiratnak a bemutatása. Szintén elegendő az egyik szülő személyes jelenléte, amennyiben a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát elektronikus kapcsolattartás útján tették meg (az erről szóló tájékoztatót a letölthető anyagok között található).

Útlevél ára 2024 - Költségek

utazás külföldre magyar útlevéllel 2024

Rendes eljárásban (20 napon belül, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és második magánútlevél esetén az eljárási illeték a következő:

- 5 évig érvényes magánútlevél esetén: 7.500 forint,

- 10 évig érvényes magánútlevél esetén: 14.000 forint,

- 1 évig érvényes magánútlevél esetén (nem tartalmaz ujjnyomatot): 2.500 forint,

- legfeljebb 5 évig érvényes második magánútlevél (a munkáltató kérésére): 15.000 forint,

- 5 évig érvényes második magánútlevél (magánszemély kérésére különös méltánylást érdemlő okból): 15.000 forint,

- 1 évig érvényes második magánútlevél (a munkáltató vagy magánszemély kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot): 5.000 forint,

- illetékmentes az eljárás a 65. életévét betöltött személy magánútlevelének és második magánútlevelének kiállítása esetén.

Pótolt úti okmány kiállításának eljárási illetéke a következő:

- 5 évig érvényes magánútlevél pótlása esetén: 5.500 forint,

- 10 évig érvényes magánútlevél pótlása esetén: 8.500 forint,

- 1 évig érvényes úti okmány pótlása esetén: 2.500 forint.

Az okmány pótlása kizárólag elektronikus kapcsolattartás útján kérelmezhető.

Kiskorú, gyermek útlevél árak 2024 (a gyerek korától függően)

Rendes eljárásban (20 napon belül, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított kiskorú kérelmező magánútlevelének és második magánútlevelének eljárási illetékei:

6 év alatt:

- 3 évig érvényes magánútlevél: 2.500 forint,

- 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén: 1.250 forint,

- 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén: 500 forint,

- második magánútlevél: 5.000 forint.

6-12 éves korig:

- 5 évig érvényes magánútlevél: 2.500 forint,

- 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén: 1.250 forint,

- 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén: 500 forint,

- második magánútlevél: 5.000 forint.

12-18 éves korig:

- 5 évig érvényes magánútlevél: 2.500 forint,

- 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén: 1.250 forint,

- 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén: 500 forint,

- második magánútlevél: 5.000 forint.

A kérelem benyújtásának időpontjában:

- három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevelének kiadásának illetéke: 500 forint,

- két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevelének kiadásának illetéke: 1.250 forint.

Mikor nem kell fizetni az útlevélért? Illetékmentes az eljárás:

- ha az okmány kiállítására az előző útlevél gyártási hibája, valamint a tároló elem hibás adattartalma vagy nem megfelelő működése miatt kerül sor,

- ha az eltulajdonított okmány pótlására irányul.

Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő, ha kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy annak egy részét nem képes viselni.

A költségmentesség iránti kérelem részletszabályait a közigazgatási hatósági eljárásban az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

Mennyibe kerül a gyorsított, sürgősségi (expressz) útlevél?

A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása és pótlása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:

- Soron kívüli (5 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja: 19.000 forint.

- Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja: 29.000 forint.

- Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja: 39.000 forint.

Útlevél a konzulnál

A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok Magyarország külképviseletein is benyújthatnak biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél kiállítása iránti kérelmet. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően felveszi a kérelmet (fényképet, ujjnyomatot, aláírást elektronikus formában), amelyet elektronikus úton továbbít a Belügyminisztérium részére. Az elkészült magánútlevél az ügyfél kérésére a külképviseleten is átvehető. Az ügyforgalom miatt számos külképviseleten előzetesen időpontot kell foglalni az útlevél iránti igény benyújtásához. Kérjük, érdeklődjön az adott külképviseleten!

utazik vonattal külföldre útlevél kiállítása és költsége 2024

Magánútlevél a konzulnál

Minden magyar állampolgár jogosult magánútlevélre. A magánútlevél érvényességi idejét az életkor és az ujjlenyomat minősége határozza meg a kérelem benyújtásakor. A magánútlevél kérelmét normál eljárás keretében lehet benyújtani a külképviseleteken, sürgős vagy azonnali kérelmeket nem fogadnak el a külképviseletek.

Hogyan nyújtsuk be a magánútlevél kérelmét a konzulnál?

A kérelem benyújtásakor személyesen kell megjelenni az arcképfelvételhez, aláíráshoz és ujjlenyomatvételhez. A konzul a kérelem átvételekor ellenőrzi a kérelmező magánútlevélre való jogosultságát, személyazonosságát és állampolgárságát.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be a kérelmet. A 12 év alatti kiskorúknak nem kell személyesen megjelenniük, mert nem kell ujjlenyomatot adniuk. Ha kiskorú kérelmezőről van szó, mindkét szülőnek meg kell jelennie. Kivételt képez, ha az egyik szülő a másik szülő írásos hozzájáruló nyilatkozatát adja, és a kérelem benyújtója ezt az iratot bemutatja. Az írásos hozzájáruló nyilatkozatot 15 napon belül lehet felhasználni.

A magánútlevél kérelmének benyújtásakor fizetni kell eljárási illetéket és konzuli közreműködési díjat a helyi pénznemben.

Az útlevél ára és az eljárási illeték összege a Konzulnál 

Rendes eljárásban kiállított magánútlevél esetén a nagykorú kérelmezőnek fizetendő eljárási illeték:

- 5 éves érvényességű magánútlevél esetén 7500 forint

- 10 éves érvényességű magánútlevél esetén 14000 forint

- 65 év feletti személyeknek 10 éves érvényességű, ujjlenyomatot tartalmazó magánútlevél illetékmentes.

Az egy éves érvényességű ideiglenes útlevél illetéke 2500 forint.

Rendes eljárásban kiállított magánútlevél esetén a kiskorú kérelmezőnek fizetendő eljárási illeték:

6 év alatti gyermekek:

- 3 éves érvényességű magánútlevél 2500 forint

- 3 éves érvényességű magánútlevél két kiskorú gyermek esetén, akiket a saját háztartásban nevelnek, 1250 forint

- 3 éves érvényességű magánútlevél három vagy több kiskorú gyermek esetén, akiket a saját háztartásban nevelnek, 500 forint

6-12 éves gyermekek:

- 5 éves érvényességű magánútlevél 2500 forint

- 5 éves érvényességű magánútlevél két kiskorú gyermek esetén, akiket a saját háztartásban nevelnek, 1250 forint

- 5 éves érvényességű magánútlevél három vagy több kiskorú gyermek esetén, akiket a saját háztartásban nevelnek, 500 forint

12-18 éves gyermekek:

- 5 éves érvényességű magánútlevél 2500 forint

- 5 éves érvényességű magánútlevél két kiskorú gyermek esetén, akiket a saját háztartásban nevelnek, 1250 forint

- 5 éves érvényességű magánútlevél három vagy több kiskorú gyermek esetén, akiket a saját háztartásban nevelnek, 500 forint.

Magyarországon benyújtott kérelmek esetén a konzuli közreműködési díjat kell fizetni és az előző útlevelet be kell mutatni annak érvénytelenítése céljából.

Ideiglenes magánútlevél

Ha külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak az útlevele vagy személyazonosító igazolványa alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy ellopották, a konzul ideiglenes magánútlevelet állít ki hazatérés vagy a szokásos tartózkodási hely szerinti országba történő visszatérés céljából. Bizonyos feltételek mellett kivételes esetben lehetőség van legfeljebb egy évre érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is a további tartózkodás és utazás külföldön.

Az ideiglenes magánútlevél iránti eljárás illetékmentes, de a kérelmezőnek 30 euró konzuli díjat kell fizetnie a kérelem benyújtásakor.

A hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére ideiglenes magánútlevél kell kiállítani, ha az állampolgár útlevele vagy személyazonosító igazolványa alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy ellopották, és a hazautazáshoz vagy a továbbutazáshoz nem áll rendelkezésre magánútlevél, vagy az utazáshoz szükséges okmányt más okok miatt nem lehet beszerezni a távozás előtt. Az úti okmány elvesztését, lopását, megsemmisülését vagy az elveszettnek hitt okmányt a magyar állampolgárnak haladéktalanul, legkésőbb három munkanapon belül be kell jelentenie a külképviseleten.

A bejelentés személyes megjelenéssel és jegyzőkönyv felvételével történik.

A konzuli tisztviselő kérelemre díjmentesen és sürgősen kiállítja az ideiglenes magánútlevelet a külföldre utazó bajba jutott magyar állampolgár részére.

A továbbutazás és további tartózkodás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, állampolgárságát és jogosultságát az ideiglenes magánútlevél kiállítására a továbbutazás céljára. Az ideiglenes magánútlevél nemcsak a hazatérésre jogosít, hanem lehetővé teszi a továbbutazást és külföldön tartózkodást is.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban már rendelkezett magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, nem szükséges a szülők (törvényes képviselők) hozzájáruló nyilatkozata. Az ideiglenes útlevelet ebben az esetben csak a korábbi utazási okmány érvényességi idejéig, de legfeljebb egy évre kiállíthatják.