A mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy hatályos igazolvánnyal rendelkezhet 2023-ban is.

Őstermelő definíciója

Őstermelő az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői tevékenység) folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.

Ki jogosult őstermelői igazolványt kapni?

Az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély.

Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Ha az ügyfél - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapota miatt nem képes a kiállító előtt személyesen megjelenni, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolhatja.

További feltétel, hogy a kérelmező ne rendelkezzen hatályos őstermelői vagy hatályos közös őstermelői igazolvánnyal.

Kizáró okok, ki NEM kaphat őstermelői igazolványt?

- Ha az ügyfél nem rendelkezik belföldi saját gazdasággal;

- 16 éven aluli,

- olyan termék előállítását végzi; ami nem szerepel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben; egyéni vállalkozó ugyanazon tevékenységet folytatja, mint amit őstermelőként folytatni kíván; nem természetes személy,

- Kérelmező nem személyes ügyintézése esetén, a kérelmező képviselője nem rendelkezik a formai követelményeknek megfelelő meghatalmazással.

- A kötelező nyilatkozatok megtételének elmaradása esetén;

- A kérelmező már hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezik;

- Az ügyfél, vagy képviselője nem tudja bemutatni az ügyfél vonatkozásában:

- Személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt,

- Lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványt;

- Adóigazolványt (adóazonosító jel).

Hogyan kell igényelni és hol az őstermelői igazolványt 2023-ban?

Személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet előterjeszteni a kérelmet a szükséges dokumentumok benyújtásával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: NAK) Falugazdász ügyfélszolgálatain vagy bármely kormányablakban, ahol továbbítás céljából átveszik a kérelmet.

Határidők az őstermelői igazolvány kiadásakor

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beérkezéstől számított 8 napon belül elbírálja az igénylést.

Benyújtandó dokumentumok őstermelői igazolvány igénylésekor

Nem kell csatolni, de be kell mutatni:

- Személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt;

- Lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványt;

- Adóigazolványt (adóazonosító jel, adószámot igazoló dokumentum).

Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő rendelkezik vele:

- adószám

- Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosító

agrárkamarai nyilvántartási szám

- családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma

- az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító szám

- Saját gazdaságra Termelésre és a termelésre vonatkozó adatok.

Fizetési kötelezettség nincs: az ügyintézés díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv: Elsőfokon a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezete.

Felettes szerv/jogorvoslat

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet a döntés közlésétől számított 15 napon belül. 
A fellebbezés joga megilleti azt is, akire nézve a határozat rendelkezést tartalmaz, az őt érintő rész tekintetében. A fellebbezést bármilyen okból be lehet nyújtani, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Fellebbezés címzettje: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatója

Az elsőfokú eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke határozat esetén: 5000 forint, végzés ellen 3000 forint.

Egyéb információk az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban

Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartott adatok az ügyfél által igazolt adatok szerinti módosítására nincs lehetősége a döntést hozó szervnek.

Amennyiben a nyilvántartásban az ügyfél valótlan adatainak a NÉBIH az adatgazdája, úgy az adatok elektronikus megküldését követően a nyilvántartás vezetője javítja a valótlan adatokat, azonban, ha az adatgazda az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer vezetője, akkor az ügyfél által az EMÜR vezetőjénél indított új közigazgatási eljárás keretében kerülhet sor a hibás adatok javítására.

Az ügyfél hiányosan vagy egyáltalán nem ismeri a saját gazdaságára vonatkozó adatait, ajánlott a saját gazdaságot igazoló dokumentum valamelyikét (például tulajdoni lap, földhasználati lap, haszonbérleti szerződés, szívességi földhasználati szerződés) célszerű az ügyintézéskor magával vinnie.

Ideiglenes őstermelői igazolvány 2023

Ideiglenes igazolvány: A kiállító - az igazolvány kiállíthatóságáról meghozott döntésként - a mezőgazdasági őstermelő részére az 5. melléklet szerinti adattartalommal ideiglenes igazolványt állít ki, amely legfeljebb a kiállításától számított hatvan napig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az Szja. tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

Az igazolvány hatálya: a mezőgazdasági őstermelői igazolvány a kiállítása napjától a kiállítását követő 5 adóév utolsó napjáig hatályos.

Az igazolvány érvényessége: az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos.

Aranykalászos Gazda Képzések

Aranykalászos gazda képzések országosan! Onlne elmélet, vizsgagarancia! Legyél te is aranykalászos gazda! Folyamatosan induló aranykalászos gazda tanfolyamok!


Adózás Munka