Az érintett fél saját államában, saját bírósága/hatósága előtt terjesztheti elő a tartásdíj másik tagállamban történő megállapítása vagy a már bírósági határozatban megállapított tartásdíj külföldön való végrehajtása iránti kérelmét.

A továbbiakban a megkereső és a megkeresett központi hatóság együttműködése biztosítja azt, hogy a kérelem a megkeresett tagállam illetékes bírósága, hatósága elé kerüljön, a kérelmezőnek legyen a másik tagállamban megfelelő jogi képviselete és az ügy állásáról a kérelmező folyamatosan tájékoztatást kapjon.

Így a kérelmező anélkül érvényesítheti igényét, hogy avégett külföldre kellene utaznia, ott ügyvédet kellene megbíznia, fizetnie, vele folyamatosan kapcsolatot tartania és viselnie kellene az ezzel kapcsolatos költségeket.

Kihez kell fordulni?

A tartási rendelet értelmében, ha a kérelmező a központi hatóságok segítségét kéri a tartási igénye érvényesítéséhez, a tartózkodási helye szerinti tagállam központi hatóságához kell fordulnia. Így tehát a magyar központi hatósághoz kizárólag a Magyarországon tartózkodó kérelmezők fordulhatnak és kérhetik közreműködését a tartási igényük másik EU-tagállamban való érvényesítéséhez.

Ha a magyar bíróság már megállapította a gyermektartási kötelezettséget, a Magyarországon élő kérelmezőnek a gyermektartásdíj másik EU-tagállamban való végrehajtása iránti kérelmét az első fokon eljárt bíróságnál kell előterjesztenie.

Ha a kérelmező a gyermektartásdíj megállapítását vagy a már megállapított tartásdíj felemelését a másik tagállam bíróságától kéri, akkor erre irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes járásbíróságnál nyújthatja be.

A kérelmezőnek a tartásra kötelezett másik tagállamban való lakcímének vagy végrehajtás alá vonható jövedelmének vagy vagyonának előzetes felkutatása iránti kérelmét az Igazságügyi Minisztériumhoz kell benyújtania.

A tartási kérelmet a tartási rendelet melléklete (VI. vagy VII. melléklet) szerinti nyomtatványon kell a kérelmezőnek a bírósághoz benyújtania, a jogi képviselő nélkül eljáró kérelmezőnek a bíróság a kitöltéshez segítséget nyújt.

A kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell az adós felgyülemlett tartásdíj-hátralékáról elkészített kimutatást is. A kérelemhez a bíróság hivatalból csatolja a tartási határozatot, továbbá a tartási határozatról kiállított kivonatot a rendelet megfelelő mellékletében foglalt formanyomtatványon.

A szükséges fordítási költségek viseléséről a bíróságnak szintén rendelkeznie kell, így a kérelmezőt (ha annak feltételei fennállnak) személyes költségmentességben részesítheti, ellenkező esetben a kérelmezőnek az előre látható fordítási költségeket bírósági letétbe kell helyeznie.

A kérelmet és mellékleteit a bíróság a tartási rendelet magyar központi hatóságához, az Igazságügyi Minisztériumhoz küldi meg, amely a hiánytalan kérelmet továbbítja azon tagállam központi hatóságához, ahol az adós lakóhelye vagy végrehajtás alá vonható jövedelme, vagyona található. A tartásdíj végrehajtása iránt ezen megkeresett tagállam hatóságai intézkednek.

A teljes eljárás folyamán a magyar központi hatóság tart kapcsolatot a kérelmezővel és tájékoztatja a külföldi eljárás eredményeiről.

Ha a másik EU-tagállamban élő tartásra jogosult a tartási rendelet központi hatóságainak közreműködésével kívánja a magyarországi eljárás megindítása iránti kérelmét előterjeszteni, akkor a tartózkodási helye szerinti tagállam központi hatósághoz kell fordulnia.

Ha a kérelmező nem veszi igénybe a rendelet központi hatóságainak közreműködését, hanem közvetlenül a magyar bíróság előtt kívánja a tartási igényét érvényesíteni, személyesen vagy általa megbízott magyarországi jogi képviselője útján kell a magyar bírósághoz a kérelmét benyújtania. A tartásdíj megállapítása iránti kérelem fogadására illetékes bíróságok itt kereshetőek:

https://birosag.hu/birosag-kereso

A külföldi határozat végrehajthatóvá nyilvánítására, valamint a végrehajtására illetékes bíróságok itt érhetőek el: https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations-355-hu.do

Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

A magyarországi kérelmezőnek a tartási kérelmét a tartási rendelet melléklete (VI. vagy VII. melléklet) szerinti nyomtatványon kell a bírósághoz benyújtania, a nyomtatványok itt elérhetőek el:

https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations_forms-274-hu.do

A kérelmezőnek a végrehajtási kéreleméhez csatolnia kell az adós felgyülemlett tartásdíj-hátralékáról elkészített kimutatást is, az ehhez rendszeresített nyomtatvány itt elérhető el:

https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-hu.do?clang=hu

A kérelmezőnek a tartási kötelezettség megállapítása vagy a tartásdíj felemelése iránti kérelem benyújtásakor csatolnia kell a kérelmét alátámasztó egyéb iratokat is, pl. jövedelemigazolását, illetve kiadásaira vonatkozó igazolásokat.

Ha a kérelmező személyes költségmentességet kér a fordítási költségek viselésére, erre irányuló kérelmét e nyomtatványon terjesztheti elő:

https://birosag.hu/nyomtatvanyok/polgari-eljaras-koltsegkedvezmenyek-koltsegjegyzek/koltsegmentesseg-nyomtatvany-1

Fizetési kötelezettség nincs - költségmentes az eljárás

Az Európai Unió tagállamaiban a kérelmező számára teljesen költségmentes valamennyi olyan tartási eljárás, amelyet a tartásra jogosult kezdeményez és a 21. év alatti gyermek tartására irányul, és a tartási kérelmet a központi hatóságokon keresztül nyújtották be. Az egyéb tartási eljárások esetén a kérelmező – erre irányuló költségmentességi kérelem benyújtásával – kérheti, hogy anyagi helyzetére való tekintettel költségmentességben részesítsék.

A magyarországi kérelmezők esetében, ha a kérelmező a hazai tartási eljárásban költségmentességben részesült, ennek igazolásával a külföldi végrehajtási eljárás során is jogosult lesz ugyanezen költségmentességre.

Továbbá (függetlenül attól, hogy a kérelmező a megkeresett tagállamban lefolytatott eljárás tekintetében költségmentességben részesül-e vagy sem) a kérelem benyújtásával kapcsolatban fordítási költségek merülhetnek fel, amelyek viseléséről a kérelmet felvevő bíróság rendelkezik.

Amennyiben e bíróság a kérelmezőt személyes költségmentességben részesíti, a fordítási költségeket a bíróság előlegezi és az állam viseli.

Ha a kérelmezőt a bíróság nem részesíti személyes költségkedvezményben, a kérelmezőnek a fordítás előrelátható költségeit bírósági letétbe kell helyeznie. A kérelmezőt a költségmentesség nem csak a kérelem külföldre továbbításáig illeti meg, hanem azt követően is, ha a kérelem teljesítéséhez újabb, lefordított iratot kell kiküldeni a külföldi hatóságokhoz.

Ha a másik EU-tagállamban élő kérelmező Magyarországon kívánja tartási igényét érvényesíteni, a kérelmező számára a tartási rendelet értelmében a 21 éven aluli gyermekek tartására irányuló központi hatóságokon keresztül benyújtott kérelmek esetén teljesen költségmentes az eljárás, valamennyi egyéb magyarországi tartásra irányuló eljárásban pedig a kérelmező nem kötelezhető a költségek előlegezésre és csak pervesztessége esetén köteles annak utólagos megfizetésére, továbbá a jogi képviselet is ingyenesen biztosított számára.

Eljáró szerv

A tartási rendelet értelmében, ha a kérelmező a központi hatóságok segítségét kéri a tartási igénye érvényesítéséhez, a tartózkodási helye szerinti tagállam központi hatóságához kell fordulnia. Így tehát a magyar központi hatóságként eljáró Igazságügyi Minisztériumhoz kizárólag a Magyarországon tartózkodó kérelmezők fordulhatnak (bíróság útján) és kérhetik közreműködését a tartási igényük másik EU-tagállamban való érvényesítéséhez.

Ha a magyar bíróság már megállapította a gyermektartási kötelezettséget, a Magyarországon élő kérelmezőnek a gyermektartásdíj másik tagállamban való végrehajtása iránti kérelmét annál a bíróságnál kell előterjesztenie, amelyik ügyében első fokon eljárt.

Ha a kérelmező a gyermektartásdíj megállapítását vagy a megállapított tartásdíj felemelését a másik tagállam bíróságától kéri, akkor az erre irányuló kérelmét annál a járásbíróságnál nyújthatja be, amelyik a lakóhelye, tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékességgel rendelkezik.

A kérelmezőnek a tartásra kötelezett személy másik tagállamban való lakcímének, végrehajtás alá vonható jövedelmének vagy vagyonának előzetes felkutatása iránti kérelmét közvetlenül az Igazságügyi Minisztériumhoz kell benyújtania.

Egyéb információk

A tartási rendelet magyar központi hatóságának elérhetőségei:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Budapest 1357

Pf. 2.

Tel: (1) 795 5397, (1) 795 3188

Fax: (1) 795 0463

E-mail: nmfo@im.gov.hu


Gyermek Jog