Kik és hány éves kortól köthetnek házasságot?

Házasuló felek: egy férfi és egy nő, legalább a 16. életévüket betöltött cselekvőképes személyek.

Hogyan kell a házasságot bejelenteni, ügyintézni?

A házasságkötési szándék bejelentése: A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak nincs jogi akadálya, és igazolniuk kell, hogy házasságkötésük jogi feltételei fennállnak.

A házasságkötési szándék bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető.

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít, majd azt aláírják.

Házasságkötés 2023

A házasságkötés két tanú jelenlétében nyilvánosan, az önkormányzat hivatali helyiségében történik. A házasulók kérelmére a házasság a nyilvánosság mellőzésével, illetve - a jegyző engedélye alapján - a hivatalos helyiségen kívül más, erre megfelelő helyen is megköthető.

A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított öt napon belül dönt.

Az anyakönyvvezető a házasság megkötését közvetlenül megelőzően ismételten vizsgálja, hogy a házasságkötésnek nincs-e törvényi akadálya, és fennállnak-e a törvényes előfeltételek.

Az anyakönyvvezető előbb az egyik, majd a másik házasulónak külön-külön név szerint felteszi a kérdést: kijelenti-e, hogy a jelen lévő másik féllel házasságot köt?

Ha a feltett kérdésre mindkét házasuló igennel válaszolt, az anyakönyvvezető kijelenti, hogy a házasságkötés utáni nevükön megnevezett felek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak.

Mikor jön létre a házasság?

Házasság 2023-ban is akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt. A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető.

A kijelentés kölcsönös megtörténte után az anyakönyvvezető a házasság létrejöttét megállapítja és a házasságkötés tényét a házassági anyakönyvbe bejegyzi.

Külföldi állampolgár hogyan köthet házasságot Magyarországon?

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól az anyakönyvi szerv indokolt esetben felmentést adhat.

Tolmács: Ha a házasuló vagy a tanú a magyar nyelvet nem beszéli, és az anyakönyvvezető a házasuló vagy a tanú által beszélt idegen nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a házasulók gondoskodnak.

Tanú: Házassági tanú nagykorú és cselekvőképes személy lehet. A házassági tanúkról a házasulók gondoskodnak.

Házasságkötés, határidők 2023

A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól felmentést adhat.

A házasságkötési szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv egy évig érvényes.

Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést követően tűzi ki.

A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes jogi feltételének igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni.

Milyen dokumentumok, iratok kellenek a házasságkötéshez?

Mindig szükséges a házasuló felek részéről:

- a felek személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes személyi igazolvány/ útlevél / jogosítvány )

- születési anyakönyvi kivonat

- családi állapotát igazoló okirat

- állampolgárságát igazoló okirat

Tanú/ Tolmács esetén

- két tanú, illetve ha tolmács közreműködött, érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya és

- lakcímkártyája

Milyen napokon nem köthető házasság?

A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24–26-án, továbbá, ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén.

Milyen helyszínen köthető házasság?

A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget.

A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

Milyen nevet viselnek majd a házasulók?

A házasulók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkoznak arról, hogy a házasságkötés után milyen házassági nevet kívánnak viselni. A nyilatkozat a házasság megkötéséig egy alkalommal, legkésőbb a házasságkötés tervezett időpontját megelőző ötödik munkanapig megváltoztatható.

A feleség a házasságkötés után, választása szerint viseli:

- a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;

- a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással, amelyhez hozzákapcsolhatja a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;

- a férje családi nevét a házasságra utaló toldással és ehhez a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét hozzákapcsolja; vagy

- a férje családi nevét, hozzákapcsolva saját női utónevét.

A férj a házasságkötés után, választása szerint viseli:

- a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét; vagy

- a felesége családi nevét, hozzákapcsolva saját férfi utónevét.

A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként kettőjük családi nevét is összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét. Az összekapcsolt házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet.

Mikor nem jön létre házasság?

Ha valamelyik fél az anyakönyvvezető által feltett kérdésre nem igennel válaszol, a nyilatkozatot feltételhez vagy időhöz köti, a házasság nem jön létre.

Hány éves kortól köthető házasság?

Kiskorú csak a járási gyámhivatal előzetes engedélyével köthet házasságot. A hatóság akkor adhat engedélyt, ha a házasuló 16. életévét betöltötte.

A 16. életévét betöltött kiskorú bármely gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő a kérelmét, azonban az erről szóló határozatot a másik járási gyámhivatallal közölni kell.

Házassági anyakönyvi kivonat kiállítása:

2019.02.16-tól az anyakönyvi kivonat kiállítására jogosult szervek – az ügyfél kérelmére – az EAK rendszer alkalmazásával az anyakönyvi kivonat mellékleteként kiállítják az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványt.

Az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány kizárólag a 2014. július 1. után kiállított anyakönyvi kivonathoz kérelmezhető.

Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz egyidejűleg az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető.

Vonatkozó jogszabályok:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvényaz illetékekről

2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Házasság vagyonjog 2023


Szerelem Jog