Családi pótlék 2024 - mit is jelent pontosan a családi pótlék rendszer?

A családi pótlék nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból tevődik össze.

A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező - a feltételek fennállása esetén.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Ki jogosult nevelési ellátásra 2024-ben a családi pótlék rendszerében?

- a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,

- a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,

- az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van

- a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja,(a fentiek elnevezése együttesen: szülő)

- a gyám,

- akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1) bekezdés),

- a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,

- a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,

még nem tanköteles gyermekre tekintettel.

gyereknevelési támogatás családi pótlék összege 2024

Nevelési ellátásra jogosult még ezen felül:

Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt.

K i jogosult iskoláztatási támogatásra 2024-ben a családi pótlék rendszerében?

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.

A köznevelési törvény szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján

mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.

Iskoláztatási támogatási támogatásra jogosultak:

- a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,

- a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs

- az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van

- a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja,(a fentiek elnevezése együttesen: szülő)

- a gyám

- akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. §. (1) bekezdés),

- a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,

- a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt, vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel,

- a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintette

- a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti az iskoláztatási támogatást, aki köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytat, a tankötelezettsége megszűnt, és

- akinek mindkét szülője elhunyt,

- akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától különélő szülője elhunyt,

- aki kikerült a nevelésbe vétel alól,

- akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,

- aki a vér szerinti, örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülővel, gyámmal nem él egy háztartásban,

- a gyámhivatal szülői ház elhagyását engedélyező határozata szerint az iskoláztatási támogatást a nagykorúvá válása előtt is részére folyósították.

A családi pótlék 2024 igényléséhez, a kérelem benyújtásához milyen nyomtatványok, igazolások kellenek? 

családi pótlék 2024 igénylése és összege 2024-ben

Az igényt 2024-ben is a "Kérelem családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelendő iratok vonatkozásában fontos kiemelni, hogy azokat nem kell eredetben csatolni, elegendő azok egyszerű másolatban történő benyújtása, illetve a kérelem személyes benyújtása esetén, ahol az megengedett, azok bemutatása.

Egyszerű másolatra az ügyfél aláírása szükséges arra, hogy a másolat megegyezik az eredetivel. Lehetőleg eredetben kéri a Magyar Államkincstár csatolni a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást.

Az ellátást igénylő természetes személyazonosító adatait

- érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány ( pl. útlevél, kártya típusú jogosítvány) bemutatásával kell igazolni.

A családtámogatási ellátásra való jogosultságot

- a gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával

- az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával

- az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával igazolja.

Amennyiben a gyermek, aki után a családi pótlék megállapítását kérik tartósan beteg (súlyosan fogyatékos), és a gyermeket kezelő gyermekklinikának, kórházi gyermekosztálynak, szakambulanciának, szakgondozónak, szakintézménynek a szakorvosa, aki jogosult elektronikusan nem tudja továbbítani a gyermek betegségére vonatkozó adatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján, csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló ESzCsM rendelet szerinti igazolást.(Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekről)

(Ha a gyermek a nem magasabb összegű családi pótlék folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét a lakcím szerint illetékes kormány hivatal családtámogatási osztálya felé bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítására új kérelmet nem kell benyújtani.)

A családi pótlék iránti kérelmet elbíráló szerv: amennyiben a kérelmet benyújtó személy munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a családtámogatási kifizetőhely, ennek hiányában a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes kormány hivatalhoz (Családtámogatási kifizetőhely: a Honvédelmi Minisztérium).

Az ellátás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást visszamenőleg legfeljebb két hónapra, a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

A családi pótlék összege 2024 - mennyi családi pótlék jár 2024-ben?

családi pótlék összege 2024

- Egy gyermekes család esetén a családi pótlék összege 2024-ben: 12.200 Ft

- Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén a családi pótlék összege 2024-ben: 13.700 Ft

- Két gyermekes család esetén (gyermekenként) a családi pótlék összege 2024-ben: 13.300 Ft

- Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) a családi pótlék összege 2024-ben: 14.800 Ft

- Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) a családi pótlék összege 2024-ben: 16.000 Ft

- Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) a családi pótlék összege 2024-ben: 17.000 Ft

- Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család- esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után a családi pótlék összege 2024-ben: 23.300 Ft

- Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén a családi pótlék összege 2024-ben: 25.900 Ft

- Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén a családi pótlék összege 2024-ben: 20.300 Ft

A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén a családi pótlék összege 2024-ben: 14.800 Ft

Családi pótlék utalása 2024 - havi utalási időpontok

családi pótlék utalás 2024 időpont

2024. januári családi pótlék utalás időpontja: 2024 február 02. (péntek)

2024. februári családi pótlék utalás időpontja: 2024 március 4. (hétfő)

2024. márciusi családi pótlék utalás időpontja: 2024 április 02. (kedd)

2024. áprilisi családi pótlék utalás időpontja: 2024 május 03. (péntek)

2024. májusi családi pótlék utalás időpontja: 2024 június 04. (kedd)

2024. júniusi családi pótlék utalás időpontja: 2024 július 02. (kedd)

2024. júliusi családi pótlék utalás időpontja: 2024 augusztus 02. (péntek)

2024. augusztusi családi pótlék utalás időpontja: 2024 augusztus 23. (péntek)

2024. szeptemberi családi pótlék utalás időpontja: 2024 október 02. (szerda)

2024. októberi családi pótlék utalás időpontja: 2024 november 05. (kedd)

2024. novemberi családi pótlék utalás időpontja: 2024 december 02. (hétfő)

Videó a családi pótlékról 2024